OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

Klub Integracji Społecznej 2017-05-26

Klub Integracji Społecznej powołany Zarządzeniem  nr 9/2017  Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy
Praga-Południe z dnia 14 lutego 2017 r.

Jednostka organizacyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 259a wpisana do rejestru klubów integracji społecznej
pod nr 26.

Powstanie Klubu zostało podyktowane potrzebą stworzenia kompleksowego wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem realizowanego w KIS programu jest reintegracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych mieszkających na terenie Dzielnicy  Praga-Południe.

Działania prowadzone w KIS mają:

 • wspomagać powrót na rynek pracy (program PAI z pracami społecznie użytecznymi, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, organizowanie giełd pracy),
 • przygotowywać do zatrudnienia ( we współpracy z urzędem pracy) w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, zatrudnienia wspieranego u pracodawców,
 • wspomagać zdobywanie kwalifikacji zawodowych,
 • promować przedsiębiorczość społeczną
  (warsztaty dot. ekonomii społecznej, zakładania spółdzielni socjalnej, własnej działalności gospodarczej),
 • dostarczać wiedzy z zakresu prawa pracy i zajęć komorniczych
  (warsztaty prowadzone przez prawnika),
 • pomagać w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia
  (grupy wsparcia, grupy samopomocowe, „bank usług wzajemnych”),
 • promować zdrowy tryb życia i prowadzić profilaktykę uzależnień  
  (warsztaty prowadzone  m.in. przez pielęgniarkę środowiskową, terapeutę uzależnień, edukatora promocji zdrowia).

   

Klub Integracji Społecznej

w  poniedziałki i piątki w godzinach 8.30-13.00 oferuje nieodpłatny dostęp do Internetu, urządzeń biurowych, telefonu, prasy z ofertami pracy,

w poniedziałki w godz.9.00 – 11.00 dyżur pośrednika pracy,

w piątki w godzinach 9.00-13.00 indywidualny instruktaż obsługi komputera z możliwością przygotowania dokumentów aplikacyjnych w formie elektronicznej

 

Zapisy na warsztaty i indywidualne konsultacje od poniedziałku do  piątku w godz.8.00 -16.00 pod numerem telefonu: 22 277 33 62/63

Siedziba Klubu  Integracji Społecznej

Ul. Grochowska 259 a , 03-844 Warszawa

e-mail: kis|ops-pragapoludnie.pl| |kis|ops-pragapoludnie.pl

 

 

 

 

Drukuj