OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

Projekt „Odzyskać Przyszłość” współfinansowany ze środków europejskich w ramach działania 9.1 „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”. 2017-05-12

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy informuje, że rozpoczyna nabór kandydatów do projektu pn.„Odzyskać Przyszłość” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach działania 9.1 „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, którego celem jest readaptacja społeczna osób bezdomnych.

 

Odbiorcy projektu:

Program jest skierowany do  osób bezdomnych – zgodnie z Europejską Typologią Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego ETHOS.

Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby bezdomne, które zgodnie z właściwością miejscową tut. OPS mogą być objęte pomocą społeczną:

 • doświadczają wielokrotnego wykluczenia (80 % uczestników),
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności  (10 % uczestników),
 • są silnie zmotywowane do zmiany swej sytuacji, gotowe do podjęcia i realizacji stałej, pogłębionej pracy socjalnej i terapeutycznej we współpracy z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, 
 • przebywają co najmniej 1,5 roku w Warszawie,
 • nie są uzależnione od alkoholu / narkotyków lub są po przebytym leczeniu odwykowym, utrzymują abstynencję,
 • osoby, których dochód nie przekracza kwoty 2600,00 zł brutto w gospodarstwie jednoosobowym oraz 2000,00 zł brutto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,

 

Priorytetowo do projektu będą przyjmowane osoby, które:

 • nie utraciły posiadanego lokalu,
 • przebywają na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy podczas rekrutacji oraz w czasie trwania całego projektu,
 • mieszkają w schronisku, noclegowni i ośrodkach interwencji kryzysowej na terenie Pragi-Południe (oraz w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9),
 • zasiedlają piwnice, strychy, altanki w ogródkach działkowe, itp.
 • korzystają z Programu  Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

 

Osoby pozostające w związku małżeńskim lub partnerskim, jednocześnie prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, po ewentualnym zakwalifikowaniu, są zobowiązane do uczestnictwa w projekcie wraz ze współmałżonkiem/partnerem.

Rekrutacja:

Czas trwania rekrutacji osób bezdomnych do projektu: od maja do końca sierpnia 2017 r.

Podstawę zgłoszenia stanowi wypełniona karta zgłoszenia do projektu pn. „Odzyskać przyszłość”, współfinansowanego ze środków europejskich – działania na rzecz osób bezdomnych w ramach programu wychodzenie z bezdomności. Kartę należy dostarczyć do siedziby Działu Projektów Społecznych i Pomocy Specjalistycznej Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Paca 42, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca  2017 r.

Zgłoszenie kandydata nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem go do programu.
W II etapie rekrutacji kandydat jest zobowiązany do odbycia rozmów kwalifikacyjnych z realizatorami projektu, o terminach tych spotkań będziemy powiadamiali zainteresowanych bezpośrednio, a w przypadku braku takiej możliwości za pośrednictwem osób zgłaszających kandydatów.

Kwalifikacji do projektu dokonuje Zespół ds. rekrutacji, złożony z pracowników OPS.
O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata decyduje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.

Do projektu może przystąpić 30 osób bezdomnych (15 kobiet i 15 mężczyzn), na liście rezerwowej zostanie umieszczonych 5 osób. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Realizacja:

Planowany czas trwania  projektu:  od lipca 2017 r. do końca  2018 r., przy czym działania na rzecz osób bezdomnych będą prowadzone w okresie od września 2017 r. do grudnia 2018 r.

Z osobami, które pozytywnie przejdą etap rekrutacji Dyrektor OPS podpisze Umowę w sprawie indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności, określającą zasady współpracy.

Integralną część Umowy stanowi kontrakt socjalny, który wyznacza szczegółowe zadania dla uczestnika, podejmowane w trakcie trwania programu. Uczestnicy są zobowiązani do terminowego wykonywania wszystkich zleconych im w ramach projektu zadań oraz informowanie pracownika socjalnego o przebiegu ich wykonania.

Obowiązkowym i stałym elementem programu dla wszystkich uczestników będzie m.in.  udział w:

 • grupie psychoedukacyjnej (1 raz w tygodniu),
 • indywidualnych konsultacjach psychologicznych (1 lub 2 razy w miesiącu),
 • warsztatach dot. nabywania i podnoszenia kompetencji społecznych,
 • imprezach, wyjazdach i spotkaniach okolicznościowych,
 • pracach charytatywnych na rzecz mieszkańców Dzielnicy.

 

Uporczywe naruszanie zasad programu przez uczestnika spowoduje rozwiązanie umowy.

Uczestnikom, którzy ukończą projekt Ośrodek Pomocy Społecznej przekaże rekomendację, stanowiącą podstawę do przyznania lokalu socjalnego z zasobów mieszkaniowych Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Drukuj