OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

Regulamin rekrutacji do projektu pn. „Odzyskać przyszłość” 2017-06-13

Regulamin rekrutacji do projektu pn. „Odzyskać przyszłość”  
- działania wobec osób bezrobotnych z III profilem pomocy


Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych z III profilem pomocy ustalonym przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.
Do projektu zostaną zakwalifikowane ww. osoby bezrobotne, które dodatkowo korzystają z pomocy tutejszego OPS lub kwalifikują się do objęcia wsparciem.
Priorytetowo do projektu będą przyjmowane osoby, które:
⦁    doświadczają wielokrotnego wykluczenia (min. 80 % uczestników),
⦁    posiadają orzeczenie o niepełnosprawności  (min. 10 % uczestników),
⦁    wykazują potrzebę zwiększenia kwalifikacji zawodowych, są gotowe i zmotywowane do podjęcia współpracy
     ułatwiającej powrót na rynek pracy,
⦁    nie są uzależnione od alkoholu / narkotyków lub są po przebytym leczeniu odwykowym i utrzymują abstynencję,
⦁    posiadają status osoby bezrobotnej powyżej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat,
⦁    wykazują motywację do podjęcia pracy,
⦁    są gotowe do uczestnictwa w działaniach podejmowanych przez Klub Integracji Społecznej,
⦁    korzystają z Programu  Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.


Rekrutacja do projektu  będzie prowadzona za pośrednictwem: strony internetowej OPS, Urzędu Pracy m.st. Warszawy, ulotek informujących o projekcie, pracowników OPS oraz KIS.
Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie mają możliwość osobiście zgłosić swą kandydaturę.
Kwalifikacji do projektu dokonuje Zespół ds. rekrutacji, w skład którego wchodzą pracownicy KIS.
Podstawę zgłoszenia stanowi wypełniona przez osobę kierującą lub przez kandydata Karta zgłoszenia do projektu pn. „Odzyskać przyszłość”, współfinansowanego ze środków europejskich – działania na rzecz osób bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja Integracja (PAI), dostępna w OPS i Klubie Integracji Społecznej.

I etap rekrutacji: przyjmowanie zgłoszeń kandydatów
Kartę należy dostarczyć do siedziby Klubu Integracji Społecznej przy ul. Grochowskiej 259 a w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca  2017 r.
Zgłoszenie kandydata nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem go do projektu.
II etap rekrutacji
W II etapie rekrutacji kandydat jest zobowiązany do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej z członkami zespołu ds. rekrutacji, mającej na celu ustalenie aktualnej sytuacji zawodowej, zdrowotnej i rodzinnej kandydata oraz zbadanie jego motywacji do podjęcia działań w ramach projektu. O terminach rozmów kandydaci będą powiadamiani telefonicznie, a w przypadku braku takiej możliwości za pośrednictwem osób zgłaszających kandydatów. Dwukrotne niedotrzymanie przez kandydata terminu spotkania z zespołem ds. rekrutacji spowoduje wykluczenie go z procesu rekrutacji.
Do projektu zostanie zakwalifikowanych 20 osób bezrobotnych (10 rozpocznie realizację od lipca 2017 r. i 10 osób - od stycznia 2018 r.). Na listach rezerwowych zostaną umieszczone  min. 2 osoby. W przypadku rezygnacji lub usunięcia uczestnika z projektu, na jego miejsce mogą zostać przyjęci wyłącznie kandydaci z listy rezerwowej.


O wynikach rekrutacji  kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub osobiście.

 

Drukuj