OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

Zaproszenie do złożenia oferty, 2017-10-19

                

                                                                                                                                       Warszawa, dnia 18 października 2017 r.

                                                           

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy,

ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa,

tel. (22) 277-33-00, (22) 277-33-01

 

Zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem jest wyłonienie podmiotu leczniczego do realizacji usług stomatologicznych, wykraczających poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej
w ramach NFZ, bądź gwarantowana usługa zdrowotna nie może zostać sfinansowana w okresie trwania projektu, dla 20-osobowej grupy uczestników Projektu pn. „Odzyskać Przyszłość”, współfinansowanego ze środków europejskich.

 

Warunki zamówienia:

  • Niezmienność cen przez cały okres trwania umowy;
  • Dostępność usług stomatologicznych dla uczestników: czas oczekiwania na wizytę nie dłuższy niż 4 tygodnie;
  • Lokalizacja podmiotu – preferowany  teren Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy;
  • Termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do 30 września 2018 r.;

 

Wymagane dokumenty:

  • Oferta z danymi podmiotu (w tym NIP, REGON),  rejestracja podmiotu leczniczego;
  • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji o działalności gospodarczej;
  • Uprawnienia do wykonywania zawodu osób, które będą  realizować usługę;
  • Katalog usług stomatologicznych (stomatologia zachowawcza, protetyka) wraz z cennikiem;

 

Wybrany oferent zobowiązany będzie do wykonania planów leczenia stomatologicznego dla każdego skierowanego do podmiotu uczestnika projektu z podziałem na usługi, które mogą być wykonane
w ramach NFZ i poza finansowaniem NFZ wraz z cenami tych usług.

 

Zamawiający podpisze z wykonawcą umowę na realizację zadania niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Oferty należy dostarczyć do dnia 3 listopada 2017 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Wiatracznej 11 lub mailem na adres: sekretariat@ops-pragapoludnie.pl

 

Projekt nr RPMA.09.01.00-14-7438/16 pn. „Odzyskać Przyszłość” realizowany w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-028/16 dla Osi priorytetowej nr IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 

 

Drukuj