OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

Zapytanie ofertowe 2017-06-12

                                                                         OPS.DPSiPS.26.1.2017.ES                                                                                                          

Warszawa, dnia 5 czerwca 2017 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy w związku z projektem „Bądź czujny na przemoc! Rozwój-Współpraca-Edukacja”  realizowanym w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej składa zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu superwizji dla pracowników socjalnych.

 

  1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Uczestnikami spotkań superwizyjnych będą pracownicy socjalni pracujący metodą pogłębionej pracy socjalnej oraz kierownicy zespołów pomocy środowiskowej (łącznie 15 osób).  Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu (w podziale na 3 grupy, każde po 4 godziny), w okresie lipiec -  grudzień 2017r. (6 spotkań dla 3 grup, łącznie 18 spotkań po 4 godziny) w dni powszednie, w godzinach 8:00 – 16:00 w siedzibie Zamawiającego. Dokładny harmonogram zostanie ustalony po podpisaniu umowy. Superwizja będzie miała na celu poprawę jakości pracy z rodzinami uwikłanymi w przemoc, poprawę umiejętności radzenia sobie z trudnościami w środowisku pracy, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz integrację zespołu specjalistów.

 

  1. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

Wykonawca musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie (na kierunku psychologia, praca socjalna lub pokrewne), wiedzę i udokumentowane dowodami doświadczenie z zakresu przeprowadzania zajęć superwizyjnych grupowych i indywidualnych dla pracowników ośrodków pomocy społecznej, osób pracujących z rodzinami, uwikłanymi w przemoc i/lub przeżywającymi trudności zawodowe, społeczne i wychowawcze (co najmniej 100 godzin).

 

  1. SKŁADANIE OFERT

Wymagane dokumenty:
1. Oferta z danymi oferenta (w tym NIP i numer PKD, jeśli dotyczy) oraz podaną ceną brutto i netto za przeprowadzenie 1h superwizji oraz ceną za całą usługę (18 spotkań po 4 godziny każde).

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

3. Opis doświadczeń w prowadzeniu superwizji.

4. CV osoby/osób realizujących usługę wraz z wymaganym wykształceniem, uprawnieniami do prowadzenia superwizji grupowych i opisem doświadczeń w tym zakresie.

Oferty proszę przesyłać mailowo, osobiście lub pocztą do dnia 23 czerwca 2017 pod adres:

Dział Projektów Społecznych i Pomocy Specjalistycznej

Ośrodek Pomoc Społecznej Dzielny Praga – Południe m.st. Warszawy

ul. Paca 42, 04-386 Warszawa

Osoba do kontaktu: Elżbieta Strzemieczna e.strzemieczna|ops-pragapoludnie.pl| |e.strzemieczna|ops-pragapoludnie.pl,  tel. 22 277 33 76

  1. INFORMACJE DODATKOWE

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający podpisze z wykonawcą umowę na realizację zadania.  Wynagrodzenie zostanie wypłacone zgodnie z zapisami umowy ze środków przekazanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

 

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej

Dzielnicy Praga – Południe

/Zuzanna Grabusińska/

 

Drukuj