OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi przygotowywania i wydawania na terenie Pragi - Południe gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Informacja o nieudzieleniu zamówienia w postępowaniu na usługi przygotowywania i wydawania na terenie Pragi - Południe gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w dwóch rejonach.

Zaproszenie do składania ofert na usługi przygotowywania i wydawania na terenie Pragi - Południe gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w dwóch rejonach.

Informacja o zawarciu umowy

Informacja o wyborze oferty - dotyczy postępowania OPS/01/17 świadczenie usług opiekuńczych podopiecznym OPS w ich miejscu zamieszkania

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia OPS/04/16

ogłoszenie o zmianie w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia OPS/04/16

ogłoszenie dotyczące postępowania OPS/04/16

Informacja o wyborze oferty - dotyczy postępowania OPS/04/16

Informacja o zawarciu umowy z POMOST dot OPS 03 16

Informacja o treści złożonych ofert

Informacja o treści złożonych ofert w sprawie postępowania OPS/04/16

Wyłonienie Wykonawcy kompleksowych usług pogrzebowych

Wyłonienie Wykonawcy kompleksowych usług pogrzebowych zleconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st Warszawy. Ogłoszenie o zamówieni - Usługi

Wyłonienie Wykonawcy kompleksowych usług pogrzebowych zleconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st Warszawy. Ogłoszenie o zamówieni - Usługi

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik 1
 4. Załącznik 2
 5. Załącznik 3
 6. Załącznik 4
 7. Załącznik 5
 8. Załącznik 6

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert

Wyłonienie realizatorów specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( grupa osób chorych psychicznie ) z terenu Dzielnicy Praga- Południe

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na wyłonienie barów chętnych do przygotowywania i wydawania na terenie Pragi Południe gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe

Zamówienie publiczne

Wyłonienie realizatora usług opiekuńczych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe

UWAGA ZMIANY!

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu na wyłonienie realizatora usług opiekuńczych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, nr sprawy OPS/01/16

1. W załączniku nr 1 (koncepcja usług opiekuńczych) do SIWZ

a)  ust. VII

   -  pkt 15. otrzymuje brzmienie:

„15. Przedkładać Zamawiającemu, w terminie do ósmego dnia następnego miesiąca:

 1. sprawozdania z wykonania usług (załącznik  nr 1 do koncepcji) dołączając karty pracy opiekunów, w których podopieczni poświadczyli swoim podpisem faktycznie przepracowane godziny pracy opiekunów, za każdy miesiąc świadczenia usług. Karty  pracy, powinny zawierać następujące informacje:
  • imię i nazwisko podopiecznego;
  • imię i nazwisko opiekuna;
  • datę dyżuru;
  • godziny realizacji usług (godzinę rozpoczęcia i zakończenia dyżuru);
  • podpis podopiecznego (każdorazowo po zakończeniu dyżuru);
  • uwagi (m.in. informacje dotyczące zmian w godzinach pracy opiekunów w stosunku do podanych w harmonogramie z podaniem ich przyczyn;

b. rachunki za poprzedni miesiąc, załącznik do rachunku powinien zawierać następujące  informacje:

 •  wykaz imienny osób objętych usługami;
 •   liczbę godzin usług przyznanych w decyzji;
 •   liczbę faktycznie wykonanych usług (wyrażoną w godzinach);
 •   zestawienie odpłatności należnej od osób objętych usługami;
 •   zestawienie odpłatności pobranej od osób objętych usługami;
 •   uwagi (m.in.  informacje  na  temat  przerwania  wykonywania  usług z podaniem przyczyny i daty ostatniego dyżuru, podania powodów wykonania  innego  niż przewidziany w decyzji wymiaru usług).”

       -  pkt 17 zostaje skreślony, w związku z tym zmianie ulega numeracja następujących po   nim pozycji z przesunięciem o jeden numer w górę.

    b)  ust. VIII pkt 3. otrzymuje brzmienie:

„3. Do zapłaty raz w miesiącu należności za usługi w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia złożenia przez Wykonawcę rachunku za poprzedni miesiąc. Płatność będzie regulowana przelewem z konta Zamawiającego.”

2. W załączniku nr 9 ( wzór umowy) do SIWZ

   a)  § 4 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) pobierać odpłatność od klientów wynikającą z faktycznej liczby przepracowanych godzin usług zgodnie z decyzjami Zamawiającego  na dowodach kwitariusza przychodowego (KP), pobieranych u Zamawiającego, do 5 dnia  następnego miesiąca i wpłacać je do 8 dnia tego miesiąca w kasie lub przelewem na konto Zamawiającego dołączając listę osób z podaniem wysokości wniesionej odpłatności.”

b) § 5 ust. 1. otrzymuje brzmienie: .

  „ 1. Wykonawca zobowiązuje się przedkładać Zamawiającemu, w terminie do 8 dnia następnego miesiąca, sprawozdania z wykonania usług (Załącznik nr 3 do Umowy), dołączając karty pracy opiekunów, w których podopieczni poświadczyli swoim podpisem faktycznie przepracowane  godziny pracy opiekunów, za każdy miesiąc świadczenia usług.”

c) § 8 :

 - ust. 2 otrzymuje brzmienie;

  „2. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonywania Umowy stanowi iloczyn liczby

        przepracowanych faktycznie godzin i stawki godzinowej, wymienionej w ust. 1.”

-  ust. 3 zostaje skreślony w związku z tym zmianie ulega numeracja następujących po nim   pozycji z  przesunięciem o jeden numer w górę.

     -   ust. 6 wg nowej numeracji otrzymuje brzmienie:

 „6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty raz w miesiącu wynagrodzenia za usługi
 w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia złożenia przez Wykonawcę prawidłowo     wystawionej  faktury za poprzedni miesiąc, co powinno nastąpić w terminie do 8 dnia następnego miesiąca.  Płatność będzie regulowana przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego – za dzień zapłaty uznaje się dzień jego obciążenia:

Bank Handlowy SA w Warszawie 17103015080000000550467003”

     - ust.  13 wg nowej numeracji otrzymuje brzmienie:

 „13.Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco informować Zamawiającego o braku   możliwości   pobrania od podopiecznego należności za wykonane usługi szczególnie w sytuacji umieszczenia  w szpitalu, w placówce całodobowego pobytu, zgonu”

 

W załączeniu:

Załącznik Nr 1 do S.I.W.Z. OPS/01/16 - Koncepcja usług z naniesionymi zmianami

Załącznik nr 9 do S.I.W.Z. OPS/01/16 - Wzór umowy z naniesionymi zmianami

 

 

UWAGA

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu na wyłonienie realizatora usług opiekuńczych dla klientów Ośrodka, nr sprawy OPS/01/16

W załączniku nr 1 do S.I.W.Z.

ust. VI  pkt 8b otrzymuje brzmienie (zgodnie z zapisem w S.I.W.Z.):

„organizować szkolenia uaktualniające oraz podnoszące wiedzę i umiejętności personelu. Szkolenia powinny odbywać się w wymiarze nie krótszym niż 4 godziny, w grupach nie większych niż 20 osób. Każdy opiekun 1 raz w czasie trwania umowy powinien odbyć szkolenie potwierdzone zaświadczeniem. Informacje o odbytych szkoleniach wraz z nazwiskami opiekunów na  bieżąco powinny być przekazywane do Ośrodka,”

 

1. Ogłoszenie

2. S.I.W.Z.

3. Załącznik nr 1 - Koncepcja

- sprawozdanie zał nr 1

- karta kontroli  zał nr 2

- harmonogram zał nr 3

4. Załącznik nr 2 - Formularz oferty

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie

7. Załącznik nr 5 - Wykaz usług

8. Załącznik nr 6 - Wykaz osób

9. Załącznik nr 7 - Informacja o grupie kapitałowej

10. Załącznik nr 8 - Oświadczenie

11. Załącznik nr 9 - Wzór umowy

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wyłonienie realizatora usług opiekuńczych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej

Drukuj