OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

Klub Integracji Społecznej - „Pokonać siebie”

Sprawozdania z przeprowadzonych działań w ramach realizacji projektu Klub Integracji Społecznej – „Pokonać siebie” 

I.Nazwa projektu  
Klub Integracji Społecznej - „Pokonać siebie”

II.Charakterystyka Projektodawcy, w tym jego dane kontaktowe
Miasto Stołeczne Warszawa/Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe 
m. st. Warszawy. Osoba uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy – Izabela Zwierz – Zastępca Dyrektora OPS Dzielnicy Praga Południe 
m. st. Warszawy.

III.Całkowity czas trwania projektu
Umowa na realizację projektu konkursowego zawarta jest na okres od dnia 01.09.2010 r. do dnia 31.10.2011 r.

IV.Obszar (terytorium), na którym realizowany jest projekt
Projekt realizowany jest na terenie m. st. Warszawy w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe.

V.Sposób finansowania projektu
Zgodnie z zawartą  umową projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

VI.Charakterystyka grupy uczestników projektu
Projekt skierowany jest do 25 osób z terenu Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, korzystających  z różnorodnych form pomocy Ośrodka, które nie są w stanie samodzielnie przerwać bierności i wykluczenia społecznego, bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, (w terapii lub po jej ukończeniu), opuszczających zakład karny.

VII.Główne cele projektu
Celem ogólnym projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich funkcjonowania psychospołecznego  i zmniejszenie barier w dostępie do rynku pracy.

Cele szczegółowe:

 • przełamanie bierności,
 • podniesienie poczucia własnej wartości,
 • zwiększenie kompetencji zawodowych,

W ramach realizacji projektu powołany zostanie Klub Integracji Społecznej.

Działania podejmowane w ramach KIS:

 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie bądź zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych,  
 • poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe,
 • rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy.

VIII.Opis podejmowanych działań 
Działania zaplanowane do realizacji w 2010 r.

Rekrutacja 
We wrześniu 2010 r. przeprowadzona zostanie  rekrutacja wśród osób bezrobotnych, uzależnionych od alkoholu, bezdomnych i sprawców przemocy. 
Powstaną 2 grupy uczestników:
1.Grupa zdiagnozowana jako osoby wykluczone,
2.Grupa  zdiagnozowana jako osoby zagrożone wykluczeniem

Klub Integracji Społecznej
W ramach KIS prowadzić będziemy szkolenia, warsztaty psychoedukacyjne,  aktywizację zawodową. 

Plan działań:

 • Spotkanie inauguracyjne - przedstawienie planu pracy  (wrzesień 2010 r.)
 • Warsztaty integracyjno-aktywizujące – wyjazd umożliwiający obserwację uczestników, dostarczenie materiału do dalszej pracy z uczestnikami projektu, warsztat nt. barier w kontaktach interpersonalnych, integracji, budowanie poczucia własnej wartości,  (październik 2010 r.)
 • Diagnoza – dopasowanie tematyczne zajęć do potrzeb i umiejętności uczestników, ustalenie planu pracy (październik 2010 r.)
 • Szkolenie – „Umiejętności interpersonalne i społeczne” dla 2 grup (październik – grudzień 2010 r.)
 • Szkolenie – „Wyrazić siebie” (listopad 2010 r.)
 • Szkolenie – „Konstruktywna komunikacja interpersonalna” (grudzień 2010 r.)
 • Spotkania indywidualne z terapeutami (listopad – grudzień 2010 r.)
 • Praca socjalna  - prowadzona z każdym uczestnikiem projektu, polegająca na pomocy w załatwieniu spraw urzędowych, zdrowotnych oraz pomocy finansowej. Pracownik socjalny będzie obecny podczas wszystkich przedsięwzięć projektu
 • Kurs komputerowy, indywidualne konsultacje komputerowe mające na celu przećwiczenie nabytych umiejętności podczas  kursów komputerowych  (grudzień 2010 r.)

Działania zaplanowane do realizacji w 2011 r.
Plan działań:

 • Spotkania indywidualne  z terapeutami (styczeń - maj 2011 r.)
 • Grupa wsparcia – kontynuacja oddziaływań monitorujących i wspierających, podtrzymywanie kontaktu z grupą, wspieranie i motywowanie do dalszych działań (styczeń – kwiecień 2011 r.) 
 • Szkolenie „Konstruktywne sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych” - zdobywanie wiedzy nt. konfliktów, rozwijanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie w konflikcie ( marzec 2011 r.) 
 • Praca socjalna - prowadzona z każdym uczestnikiem projektu, polegająca na pomocy w załatwieniu spraw urzędowych, zdrowotnych oraz pomocy finansowej. 
 • Kurs komputerowy, indywidualne konsultacje (styczeń – luty 2011 r.)
 • Zajęcia aktywizacyjne -  zajęcia grupowe kształtujące umiejętności poszukiwania pracy; warsztaty mające na celu diagnozę kompetencji zawodowych, autoprezentację, zajęcia z prawnikiem, ze specjalistą rynku pracy itp. (styczeń –kwiecień 2011 r.)
 • Konsultacje indywidualne z uczestnikami projektu w dziedzinie aktywizacji zawodowej (styczeń – luty 2011 r.)
 • Szkolenia zawodowe dla uczestników projektu adekwatne do zainteresowań i możliwości a także do zapotrzebowania na rynku pracy (luty-maj 2011 r.)
 • Zajęcia warsztatowe podsumowujące projekt – wyjazd. Planujemy podsumować poszczególne zadania projektu poprzez zajęcia nt. bilansu osiągnięć, określenia indywidualnych celów i planów do dalszej realizacji po zakończeniu projektu

IX.Sposoby promocji projektu 
Projekt promowany będzie poprzez:

 • ogłoszenie w internecie na stronie OPS,
 • tablice informacyjne na budynkach,
 • oznaczenia pomieszczeń, sprzętu, materiałów, 
 • wydanie publikacji o projekcie,
 • konferencję na temat projektu, 

X.Kontakt do realizatorów 
Izabella Warchoł – koordynator projektu  tel. 022 517 69  42

Drukuj