OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

„Dajmy się poznać”- aktywizacja społeczno- zawodowa osób wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi.

Sprawozdanie z projektu "Dajmy sie poznać" za 2012 rok

I. NAZWA PROJEKTU
„Dajmy się poznać”- aktywizacja społeczno- zawodowa osób wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi.

II. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTODAWCY, W TYM JEGO DANE KONTAKTOWE
Miasto Stołeczne Warszawa/ Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy. Osoba uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy- Izabela Zwierz- Zastępca Dyrektora OPS Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.

III. CAŁKOWITY CZAS TRWANIA PROJEKTU
Umowa  na realizację projektu „Dajmy się poznać”- aktywizacja społeczno- zawodowa osób wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi zawarta jest na okres od 03.08.2010 r. do 31.03.2012 r.

IV. OBSZAR (TERYTORIUM), NA KTÓRYM REALIZOWANY JEST PROJEKT
Projekt realizowany jest na terenie m. st. Warszawy w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe.

V. SPOSÓB FINANSOWANIA PROJEKTU
Zgodnie z zawartą umową projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w formie dotacji rozwojowej.

VI. CHARAKTERYSTYKA GRUPY ODBIORCÓW PROJEKTU
Projekt skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo, w rodzinach których przynajmniej jedno z dzieci cierpi na zaburzenia emocjonalne (autyzm, zaburzenia zachowania itp.), bądź jest niepełnosprawne intelektualnie. W projekcie weźmie udział 20 rodzin.

VII. GŁÓWNE CELE PROJEKTU
Celem ogólnym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi. 
Cele szczegółowe w aspekcie psychospołecznym to:

 • zdiagnozowanie potrzeb i trudności emocjonalnych w rodzinie
 • dostarczenie wiedzy na temat zaburzeń rozwojowych dzieci poprzez psychoedukację
 • zwiększenie samodzielności oraz zaradności członków rodziny 
 • wzrost umiejętności organizacji dobrej i sprawnej opieki nad dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi i zdrowym rodzeństwem
 • poprawa relacji i komunikacji w rodzinie 
 • stworzenie okazji do wymiany doświadczeń i korzystania ze wsparcia innych
 • zmniejszenie poczucia izolacji społecznej
 • readaptacja rodziny z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi w środowisku

Cele szczegółowe w aspekcie zawodowym:

 • zwiększenie umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych
 • zwiększenie mobilności i aktywności zawodowej
 • określenie indywidualnych preferencji zawodowych
 • zwiększenie świadomości swoich mocnych stron istotnych dla zatrudnienia
 • zwiększenie motywacji do podjęcia pracy

VIII. OPIS PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ

Działania zrealizowane w okresie VIII- XII 2010 r.:

Działania zaplanowane na okres I-XII 2011r.:

Działania zaplanowane na okres I-III 2012r.:

 • PRACA SOCJALNA- asystent rodzinny
 • OPRACOWANIE I DRUK PUBLIKACJI (I-III)

IX. SPOSOBY PROMOCJI PROJEKTU
We wrześniu 2010 r. wykonano tablice informacyjne na budynki, oznakowano pomieszczenia OPS, w których jest realizowany projekt oraz dokumentację projektu zgodnie z wytycznymi. W październiku 2010 r. uczestnicy Projektu otrzymali pakiety promocyjne zawierające teczki, notesy i długopisy.

X. KONTAKT DO REALIZATORÓW
Mariola Gołębiewska - koordynator projektu   tel. 022  517 69 55
Olga Popiołek- asystent rodzinny   tel. 022 517 69 45

Paweł Jamroż- pracownik socjalny tel. (0-22) 517 69 45

Drukuj