OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

„Odnajdziemy wspólne drogi - południowopraski program integracji społeczno-zawodowej Romów”

Opis projektu

I.NAZWA PROJEKTU
„Odnajdziemy wspolne drogi - południowopraski program integracji społeczno-zawodowej Romów”

II.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTODAWCY, W TYM JEGO DANE KONTAKTOWE
Miasto Stołeczne Warszawa/Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.  Osoba uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy - Izabela Zwierz - Zastępca Dyrektora OPS Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy. 

III.CAŁKOWITY CZAS TRWANIA PROJEKTU
Umowa na realizację projektu „Odnajdziemy wspólne drogi - południowopraski program aktywizacji społeczno-zawodowej Romów” zawarta jest na okres jego realizacji tj. od 01.09.2009 do 31.12.2010 r.  

IV.OBSZAR (TERYTORIUM), NA KTÓRYM REALIZOWANY JEST PROJEKT
Projekt realizowany jest na terenie m. st. Warszawy w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe.

V.SPOSÓB FINANSOWANIA PROJEKTU
Zgodnie z zawartą umową projekt finansowany jest ze środków EFS w formie dotacji rozwojowej przyznanej  w kwocie 486 588,00 zł. 

VI.CHARAKTERYSTYKA GRUPY UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Projekt przeznaczony jest dla dorosłych członków społecznosci romskiej w wiekszosci korzystajacych ze świadczeń pomocy społecznej, niepracujacych i będących w wieku aktywności zawodowej ( 50 osób). Działania obejmują również małoletnie dzieci romskie (50 osób w wieku 0-18 lat)
    
VII.GŁÓWNE CELE PROJEKTU
Wzrost poziomu edukacji, integracji społecznej i zdrowia oraz aktywności zawodowej członków społeczności romskiej. Cele szczegółowe projektu to:

 • zwiększenie liczby dzieci uczestniczących w działaniach z zakresu edukacji nieformalnej i formalnej;
 • poprawa sytuacji socjalnej rodzin romskich;
 • zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego;
 • zwiększenie kwalifikacji zawodowych i otwartości na rynek pracy;
 • wzrost liczby osób ze społeczności romskiej korzystajacych z dodatkowych form pomocy medycznej.


VIII.OPIS PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ
W ramach realizacji projektu podjęte zostały nastepujące działania:

 • Edukacja-Działania edukacyjno-wspierające. Działanie to  realizuje  asystent romski  w 20 środowiskach romskich. Asystent odbywa wizyty w środowiskach, prowadzi pracę socjalną oraz wsparcie indywidualne dla uczestników (wizyty w domach, pomoc w kontaktach z urzędami, utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami placówek oświatowych i opiekuńczych). Zadaniem asystenta jest też rekrutacja i motywowanie członków społeczności romskiej do uczestnictwa w poszczególnych zadaniach  projektu. Dla lepszej efektywności działań asystent  współpracuje z pielęgniarką środowiskową i wychowawcami grupy przedszkolnej.
 • Edukacja-Integracyjna grupa przedszkolna – Alladyn (IX.2009-VI.2010, IX-XII.2010 r.). W tym zakresie prowadzimy integracyjną grupę przedszkolną - Alladyn. Uczestnikami grupy jest 10  dzieci romskich  oraz 10 dzieci polskich w wieku 3-6 lat. Celem jest integracja oraz wyrównywanie braków edukacyjnych i społecznych dzieci. Zatrudniamy logopedę, psychologa, reedukatora. Prowadzone są zajęcia rytmiczne, wyjścia do kina, teatru itp. Dzieci biorą udział w codziennych zajęciach od godz. 7.30 do 13.00 i mają  zapewniony posiłek w postaci drugiego śniadania i jednodaniowego obiadu. Prowadzenie integracyjnej grupy przedszkolnej stanowi element szerszych działań realizowanych wobec osób dorosłych m. in. rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach grupy i ma charakter wzmacniający postawy promujące edukację. Prowadzimy działania skierowane do rodziców, opiekunów dzieci grupy przedszkolnej. Są to: spotkania i zebrania z elementami zajęć edukacyjnych, warsztatów umiejętności wychowawczych oraz indywidualne rozmowy i konsultacje. Ich celem jest pedagogizacja rodziców oraz zwiększenie udziału w planowaniu i realizacji edukacji dzieci. W celu zwiększania integracji romsko-polskiej oraz poznawania kultury i obyczajowości romskiej  organizujemy imprezy okolicznościowe: Dzień Matki, Wielkanoc, Dzień Dziecka, Boże Narodzenie itp.
 • Edukacja-integracja "Lato w mieście" (VII 2010 r.).Organizujemy zajęcia w formie akcji „Lato w mieście”. W ramach działań odbywają się  wyjścia na basen, do kina, miejsc rozrywki i zabaw, muzeów oraz wycieczki poza miasto. Odbiorcami są dzieci romskie w wieku 3-16 lat (30 dzieci) rekrutowane na podstawie indywidualnych zgłoszeń pracownika socjalnego, asystenta romskiego oraz wychowawców grupy przedszkolnej. W pomieszczeniach Ośrodka prowadzimy w ramach akcji „Lato w mieście” zajęcia socjoterapeutyczne z zakresu wsparcia emocjonalnego, empatii, mechanizmów społecznych, radzenia sobie z trudnościami oraz zajęcia treningu zastępowania agresji. Dożywiamy uczestników w formie 2 śniadania oraz obiadu i podwieczorku. Uczestnikom zapewniamy ubezpieczenie.
 • Zdrowie - Działania profilaktyczno-zdrowotne. (IX.2009-VI.2010, IX-XII.2010 r.). W projekcie zatrudniamy pielęgniarkę środowiskową, która w środowiskach romskich prowadzi edukację z zakresu higieny, opieki nad dzieckiem, promowania zdrowego trybu życia. Zadania pielęgniarki w środowisku romskim to: motywowanie rodzin do dbałości o higienę, do regularnych wizyt u lekarza oraz wykonywania badań kontrolnych, motywowanie rodziców do wykonywania szczepień ochronnych u dzieci, ułatwianie kontaktu z lekarzami a także poradniami specjalistycznymi, prowadzenie rozmów edukacyjnych w szczególności z ciężarnymi kobietami. Działaniem edukacji zdrowotnej jest też zorganizowanie przez OPS integracyjnego festynu, podczas którego dla członków społeczności romskiej przeprowadzimy badania diagnozujące i określające ich stan zdrowia. W ramach „namiotu zdrowotnego” przeprowadzimy m.in.: badania ciśnienia, poziomu cukru, porady higienistki, internisty, pediatry itp. Dodatkowym elementem integracyjnym festynu będą zabawy i konkursy dla dzieci. Przygotujemy poczęstunek i nagrody w konkursach.
 • Przeciwdziałanie bezrobociu-szkolenia zawodowe, doradca zawodowy. (IX. 2009 r. – XII. 2010 r.) Rozpoznajemy zapotrzebowanie na rynku pracy i planujemy szkolenia przygotowujące do wykonywania zawodu i podnoszące kwalifikacje zawodowe Romów. Na szkolenia zawodowe kierujemy 15 osób. Rozmowy kwalifikujące na kursy prowadzi  doradca zawodowy - pracownik OPS. Szkoleniami zawodowymi  obejmujemy oprócz dorosłych członków społeczności romskiej również  młode matki w wieku 16-18 lat, które ze względu na wczesne macierzyństwo nie ukończyły szkoły i nie posiadają kwalifikacji zawodowych.

IX.REZULTATY PROJEKTU

Przewidujemy że na koniec realizacji projektu tj. grudzień 2010 osiągniemy nastepujące rezultaty:

 • Rezultaty twarde
  • 15 osób weźmie udział w szkoleniach zawodowych, 10 osób je ukończy;
  • 20 dzieci weźmie udział w zajęciach Integracyjnej grupy przedzkolnej "Alladyn";
  • 6 dzieci w wyniku działań Integracyjnej grupy przedzkolnej "Alladyn" podejmie naukę w szkole podstawowej;
  • 20 rodzin zostanie objętych oddziaływaniami środowiskowymi asystenta romskiego i pielegniarki środowiskowej z czego 15 poprawi warunki higieniczne, zdrowotne i bytowe;
  • 30 dzieci romskich weźmie udział w akcji "Lato w mieście";
  • Wobec przedstawicieli około 20 rodzin romskich dokonamy oceny stanu zdrowia podczas trwania festynu integracyjnego.
 • Rezultaty miękkie
  • Zwiększenie integracji i adaptacji dzieci w środowisku rówieśniczym;
  • Wyrównanie braków edukacyjnych dzieci;
  • Wzmocnienie poczucia własnej wartości, samooceny i rozwoju mocnych stron dziecka;
  • Zwiększenie wiedzy o kulturze i narodowości romskiej wśród dzieci i młodzieży polskiej;
  • Zwiększenie świadomości  osób dorosłych ze społeczności romskiej w zakresie konieczności edukacji dzieci;
  • Zwiększenie szans i możliwości na rynku pracy poprzez uzyskanie nowych kompetencji zawodowych;
  • Poprawa stanu zdrowia.


X.SPOSOBY PROMOCJI PROJEKTU
Projekt promowany jest  następująco: wykonano tablice informacyjne na budynki, oznakowano dokumentację projektu zgodnie z wytycznymi, prowadzimy działania informacyjne dla uczestników projektu, zamieściliśmy ogłoszenie o projekcie w internecie, ukazał sie artykuł o projekcie w "Gazecie Wyborczej", tworzymy  komplety promocyjne dla uczestników z nadrukiem logo EFS i nazwą projektu oraz  kalendarz z pracami dzieci uczestników projektu.

XI.KONTAKT DO REALIZATORÓW
Monika Czaplarska - koordynator projektu tel.: 022 517-69-48
Agnieszka Awksentiuk - kierownik merytoryczny projektu tel.: 022 517-69-48

Drukuj