OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

„Blok, podwórko, kamienice – ożywiły się dzielnice”

Sprawozdanie z programu za rok 2012

NAZWA PROGRAMU
„Blok, podwórko, kamienice – ożywiły się dzielnice”

II. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTODAWCY, W TYM JEGO DANE KONTAKTOWE
Miasto Stołeczne Warszawa, osoba upoważniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy – Tomasz Pactwa – Zastępca Dyrektora Biura Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy

III. CAŁKOWITY CZAS TRWANIA PROGRAMU
Umowa na realizację programu „Blok, podwórko, kamienice – ożywiły się dzielnice” zawarta jest na okres od 01.10.2011 r. do 31.12.2012 r. 

IV. OBSZAR (TERYTORIUM) NA KTÓRYM REALIZOWANY JEST PROGRAM
Program jest realizowany na terenie m.st. Warszawy przez: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe, Urząd Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Praga Północ oraz 3 Partnerów, w tym na terenie Pragi Południe – Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko”. Działania programu realizowane przez OPS Praga Południe obejmują swoim zasięgiem obszar kryzysowy dzielnicy określony w Lokalnym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy.

V. SPOSÓB FINANSOWANIA PROGRAMU
Program jest finansowany przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w formie dotacji celowej pochodzącej ze środków europejskich (83,42%) i budżetu krajowego (16,58%)

VI. CHARAKTERYSTYKA GRUPY ODBIORCÓW PROGRAMU
Program w zakresie realizowanym przez OPS Praga Południe skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  z obszarów kryzysowych dzielnicy w tym do ludzi młodych w wieku 15 – 25 lat. W prowadzonym w ramach programu Klubie Integracji Społecznej uczestniczy 35 osób; w działaniach Klubów Młodzieżowych – 50 osób.

VII. GŁÓWNE CELE PROGRAMU
Celem głównym programu jest integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców z obszarów kryzysowych. Celem Klubów Młodzieżowych jest wzrost motywacji i zaangażowania młodzieży w wieku 15 – 25 lat w aktywne i pozytywnie rozwijające spędzanie czasu wolnego oraz zapobieganie podejmowaniu zachowań ryzykownych. Celem Klubu Integracji Społecznej jest wzrost umiejętności społecznych w tym zawodowych uczestników oraz udzielanie pomocy socjalnej i w podjęciu pracy.
 
VIII. OPIS PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ
Działania realizowane w programie to:

 • KLUBY MŁODZIEŻOWE – 2 kluby: przy ul. Stanisławowskiej 7 i ul. Egipskiej 7.
  Odbiorcami jest młodzież w wieku 15-25 lat zamieszkująca obszar kryzysowy. Oferta Klubów stanowi alternatywną formę spędzania czasu wolnego. Są to miejsca spotkań młodzieży, w których można rozwijać swoje zainteresowania (obejrzeć ciekawy film, podyskutować, wziąć udział w grach i zabawach, uzyskać wsparcie w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych. Ofertą Klubów są: spotkania z zakresu profilaktyki zdrowotnej dot. m.in. zachowań ryzykownych, HIV, AIDS, HCV, uzależnień, zachowań przemocowych w grupie rówieśniczej; wyjścia do kin, teatrów, miejsc kultury i rozrywki. Każdy klub prowadzony jest przez zatrudnionego przez OPS Animatora.
   
 • STREETWORKING jest integralną częścią klubów młodzieżowych.
  4 streetworkerów prowadzi na podwórkach dzielnicy pracę z młodzieżą polegającą na motywowaniu ich do zmian, przekazywaniu wiedzy dotyczącej zagrożeń, wsparcie emocjonalne, sugerowanie możliwych rozwiązań sytuacji kryzysowej, proponowanie klubów jako miejsca przyjaznego i ciekawego. 
   
 • KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ jest miejscem spotkań osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, gdzie prowadzona jest praca nad zwiększeniem umiejętności społecznych w tym zawodowych uczestników oraz wsparcie w rozwiązywaniu trudności życiowych w tym związanych z trudną sytuacją materialną uczestników wymagającą wsparcia finansowego. Zajęcia Klubu Integracji Społecznej prowadzone są w formie indywidualnych konsultacji z psychologami, terapeutami i doradcami zawodowymi OPS oraz w formie grupowej (w poniedziałki w godz. 10.00 -13.00 i wtorki w godz. 16.00 -19.00). Zajęcia grupowe obejmują swoim zakresem Warsztaty Umiejętności Społecznych, Trening Zastępowania Agresji, Warsztaty Profilaktyki Medyczno-Zdrowotnej oraz Aktywizacji Zawodowej. Dla uczestników przewidziany jest w programie również wyjazd, kursy i staże zawodowe.

IX. ZARZĄDZANIE I PROMOCJA PROGRAMU
Program jest zarządzany przez lidera: Miasto Stołeczne Warszawa (Biuro Funduszy Europejskich), który nadzoruje wszystkie działania w programie w tym działania Partnerów. Promocja programu odbywa się za pośrednictwem stron internetowych Miasta, Dzielnicy i OPS-u oraz w formie ulotek i plakatów. 

Za realizację programu w Ośrodku Pomocy Społecznej odpowiadają:

 • Dyrektor – Małgorzata Brzózka – tel. 517 14 63
 • Z-ca dyrektora – Izabela Zwierz - tel. 517 14 63
 • Koordynator programu – Dorota Zawadzka tel. 517 69 48
 • Zespół realizatorów KIS: Dorota Trecek, Jakub Masłowski, Wojciech Karolak, Klaudiusz Kozłowski, Tomasz Żmudzki – tel. 517 69 42 oraz Grzegorz Zubik i Tomasz Godorowski – tel. 813 88 90 
Drukuj