OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

Kierowca samochodu osobowego

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE m. st. WARSZAWY ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi kierowcy samochodu osobowego w Dziennym Domu Pomocy Społecznej ul. Paca 42. 

Umowa na zastępstwo.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku będzie należało:

 • Wyjazdy samochodem z pensjonariuszami DDPS-ów oraz innymi grupami klientów Ośrodka (wycieczki, obozy, wyjazdy do teatrów i kin, transport do lekarzy);
 • Wyjazd z pracownikami Ośrodka w celu załatwiania spraw podopiecznych
 • Wyjazd po zakupy na potrzeby OPS, DDPS;
 • Przewóz korespondencji, akt i innych dokumentów. 


Wymagania  niezbędne:

 • wykształcenie zasadnicze
 • prawo jazdy  kat. B  
 • minimum 5 letni ogólny staż pracy 
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,


Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w prowadzeniu samochodu osobowego do 3,5 t


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okresy zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych,
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • podpisana odręczna klauzula o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.” 


Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 25 listopada 2013 r. na adres: 
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy ul. Wiatraczna 11, 04-366  Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Ogłoszenie na stanowisko - kierowcy samochodu osobowego”

Oferty odrzucone zostaną komisyjne zniszczone 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres  w terminie do  dnia 25 listopada 2013 r.   

Drukuj